OWU

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BPT EMANUEL Bogumiła Kisła z siedzibą w Ełku 19-300,ul.Kościuszki 10
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy o udział w imprezie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie obsługi informatycznej IT, podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji swoich celów gospodarczych, np. bazy noclegowe, biuro księgowe, firma ubezpieczeniowa PZU, piloci, przewodnicy, firmy transportowe.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, o której mowa w pkt 3) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń związanych z realizacją tej umowy.
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy bptemanuel@wp.pl
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwi realizację przez BPT EMANUEL Bogumiła Kisła umowy o której mowa w pkt 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych
organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne „EMANUEL” w Ełku.

I. ZASADY OGÓLNE.
1.1. Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne „EMANUEL” zwane dalej „Biurem” jako Organizator Turystyki stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku i przejmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację imprezy wykupionej przez Klienta.
1.2. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane w oparciu o Ustawę z dnia 29.08.1997 r. o Usługach Turystycznych i art.385 Kodeksu Cywilnego
„Ogólne Warunki Uczestnictwa” w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne „EMANUEL”, zwane dalej „warunkami” stanowiącymi integralną część Umowy – Zgłoszenia.

II. ZAWARCIE UMOWY – ZGŁOSZENIA
2.1. Zawarcie umowy następuje przez zapoznanie się z ,,warunkami’’ i podpisanie przez Uczestnika i Sprzedającego Umowy – Zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki lub całej ceny imprezy.
2.2. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodziców lub innych opiekunów prawnych. Ci, zaś winni okazać dokument stwierdzający ich uprawnienie do pełnienia roli opiekuna.

III. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY – ZGŁOSZENIA .
3.1. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub świadczeń w każdej chwili z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności siły wyższej , zagrożenia zdrowia lub życia, decyzji władz państwowych czy innych instytucji.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby uczestników nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, zwracając całość wpłat uiszczonych przez Uczestnika.
3.3. Strony mogą ustalić w umowie pisemnej swoje prawa i obowiązki odmienne niż przewidują to niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa z tym zastrzeżeniem, iż w sprawach nieunormowanych kolejno będą miały istniejące ,,Warunki’’ , Ustawa o usługach turystycznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI.
4.1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
4.2. Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty w momencie zawarcia umowy co najmniej 45% ceny imprezy.
4.3. Cała należność za imprezę określona umową winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie do 30 ( słownie : trzydziestu) dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
4.4. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych w punktach 4.2. i 4.3. terminach na dobro Biura. Za nienależyte wykonanie umowy przez osoby trzecie (sprzedawcy imprezy) działające w sieci Biura i na rzecz Biura, przed Uczestnikiem imprezy odpowiada Biuro.
4.5. Wszelkie roszczenia uczestników ,(którzy świadczenia pieniężne spełnili) związane z rozwiązaniem umowy w oparciu o punkt 4.6.Warunków winny być kierowane bezpośrednio do Biura .
Zgodnie z art.17 ust.1 o usługach turystycznych cena określona w umowie może być podwyższona w przypadku udokumentowania przez Biuro jednej z następujących okoliczności:
a) wzrost kosztów transportu,
b) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za taki usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych ,
c) wzrost kursów walut .
Wzrost ceny umowy jak w niniejszym punkcie nie stanowi wypowiedzenia umowy uczestnictwa przez organizatora, ale uznaje się za zmianę istotnego warunku umowy z klientem, która upoważnia do rezygnacji z imprezy ,o czym Uczestnik winien niezwłocznie poinformować Biuro. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo żądać zwrotu wszystkich poniesionych nakładów.

V. PRAWA UCZESTNIKA
5.1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą stanowiącym integralną część zawartej z uczestnikiem umowy.
5.2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki pilotów i rezydentów Biura (zwanych dalej pracownikami Biura).
5.3. Uczestnicy uprawnieni są do zgłaszania pracownikom Biura wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji imprezy z tym zastrzeżeniem, iż Biuro wyłącza swoją odpowiedzialność w następujących przypadkach:
– działanie lub zaniechanie klienta
– działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć , albo
– siłą wyższą.
5.4. Uczestnik objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro,(np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów, itp.).
5.5. Uczestnik ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem wniesienia dodatkowej odpłatności na rzecz Ubezpieczyciela, z którym Biuro zawarło umowę.
5.6. W przypadku kiedy Uczestnik stosuje specjalną dietę lub jest alergikiem, powinien ten fakt zgłosi Organizatorowi zawierając umowę, wówczas Biuro w miarę możliwości będzie starało się rozwiązać ten problem.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
6.1. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik obowiązany jest stosować się do wskazówek pracowników Biura dotyczących realizacji programu imprezy.
6.2. Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia miejsc wolnych w pierwszych dwóch rzędach autokaru dla obsługi pielgrzymki i do dyspozycji Biura. Po za tym dobór miejsc w autokarze jest dowolny.
6.3. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym pracownika Biura umożliwiającym realizację oferty.
6.4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszportu) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych,
6.5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych docelowych.
6.6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.
6.7. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników , Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie uzasadnione koszty (pobytu za granicą i powrotu do kraju),które nie znajdują pokrycia we wcześniej uiszczonej przez konsumenta cenie imprezy w takiej sytuacji ponosi Uczestnik.
6.8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia kosztów.

VII. UBEZPIECZENIA
7.1. W ramach ceny imprezy Biuro zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i następstw nieszczęśliwych wypadków w P Z U.
7.2. Biuro zawarło ubezpieczenie organizatora turystyki odpowiedzialności cywilnej na rzecz Klientów w TUW TUZ Polisa seria VUA 0100337.
7.3. Ubezpieczyciel, u którego są ubezpieczeni Uczestnicy danej imprezy jest wyszczególniony w ofercie.
7.4. Na żądanie Kupującego , Sprzedający jest zobowiązany podać wysokość kwot gwarancyjnych ubezpieczenia KL i NNW u danego Ubezpieczyciela oraz pozostałe przysługujące ubezpieczonemu świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia objętego danym ryzykiem. Sprzedający winien udostępnić kupującemu do wglądu warunki danego ubezpieczenia.

VIII. REKLAMACJE
8.1. Uczestnikom przysługuje prawo do reklamacji. Termin na zgłoszenie reklamacji otwarty jest od chwili wystąpienia sytuacji ją uzasadniającej i trwa przez okres minimum 30 dni liczony od daty zakończenia imprezy. Biuro w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia imprezy turystycznej ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji. W wypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej Biuro ustosunkowuje się w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Biura w wyżej wymienionych terminach reklamację uważa się za uzasadnioną i uznaną.
8.2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usług wyłącznie w następujących przypadkach
– działanie lub zaniechanie klienta ,
– działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie , jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć, albo
– siłą wyższą.
Poza powyższymi sytuacjami Biuro ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy o świadczenie usługi turystycznej niezależnie od jego winy.
8.3. Biuro gwarantuje uczestnikom, których reklamacje uznane zostaną za uzasadnione naprawienie szkody według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej . Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

IX. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1. Biuro odpowiada do wysokości wyrządzonej szkody, wykazanej za pomocą wszystkich środków dowodowych przewidzianych w k.p.c. Środkiem tym nie musi być dowód z dokumentu.
9.2. Za skutki nieprawidłowego przedstawienia oferty odpowiada Biuro.
9.3. Biuro nie wyłącza szkody na osobie w stosunku do Uczestników rezygnujących z imprezy w czasie jej trwania.
9.4. Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę (ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej udostępnione będą na życzenie Uczestnika w każdym punkcie sprzedającym ofertę Biura). Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie i jest dopuszczalne tylko w powiązaniu z przepisami ustawy o usługach turystycznych.
9.5. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 72 godzin przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od Biura niezależnych i nie zawinionych. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Biuro do przedstawienia oferty zastępczej w pierwszym rzędzie, a w razie odmowy w jej udziale przez Uczestnika do zwrotu określonej umową należności bez potrąceń określonych w rozdziale X Ogólnych Warunków .

X. REZYGNACJA Z IMPREZY
10.1. Rezygnacja Uczestnika z imprezy musi nastąpić w formie pisemnej . Przy rezygnacji w formie listu poleconego za datę rezygnacji uznaje się dzień odbioru listu poleconego przez organizatora.
10.2. W przypadku rezygnacji z imprezy związanej z przyczyną w p. 3.2. Biuro zwraca całość wpłat uiszczonych na poczet imprezy.
10.3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Biura, organizator ma prawo dokonać potrąceń w następującej wysokości:
– przy rezygnacji między 60 – 45 dniem przed planowanym rozpoczęciem imprezy 200,00 zł od osoby
– przy rezygnacji pomiędzy 44 – 30 dniem przed planowanym rozpoczęciem imprezy 30 % wartości imprezy
– przy rezygnacji pomiędzy 29 – 14 dniem przed planowanym rozpoczęciem imprezy 60 % wartości imprezy
– przy rezygnacji pomiędzy 13 – 3 dniem przed planowanym rozpoczęciem imprezy 80 % wartości imprezy
– przy rezygnacji na 2 dni i mniej przed planowanym rozpoczęciem imprezy 100 % wartości imprezy
10.4. W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy z jednoczesnym wskazaniem osób spełniających warunki udziału w imprezie i wyrażających na to zgodę, Biuro zrezygnuje z potrąceń procentowych z tytułu odstąpienia Uczestnika od umowy, pobierając jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 80,00 zł. od osoby.
10.5. Biuro dokonuje zwrotu należnej kwoty do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, a odsetki od zwracanych kwot nie przysługują.
10.6. Uczestnik ma prawo zmienić warunki umowy – zmiana rezerwacji na inny termin do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zmiany mogą być dokonane w drodze porozumienia stron na pisemną prośbę Uczestnika. Zmiana rezerwacji następuje po zatwierdzeniu przez Biuro, w przeciwnym wypadku obowiązuje umowa pierwotna.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa, zastosowanie mają odpowiednie przepisy :
– ustawy o usługach turystycznych
– kodeksu cywilnego
11.2. W przypadku ewentualnych sporów sprawy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy przez pozwanego chyba, że zgodnie z zasadą braku właściwości wyłącznej w sprawach konsumenckich strony postanowią
inaczej.

XII. TFG
12.1 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) Każdy podmiot, będący organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym, od 26 listopada 2016r. zobowiązany jest do odprowadzania na rzecz TFG składki od każdego klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.